Navega per la categoria

Economia

Treball

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 30 de març de 2021

Les activitats socioeconòmiques dels països del nostre entorn giren al voltant d’empreses o similars. Normalment, una empresa es constitueix per crear valor. Aquest procés ha de ser salvaguardat per unes relacions clares i transparents entre els representants del Capital i els representants dels empleats

És molt important que tota persona que vulgui tenir accés a un lloc de treball pugui acreditar-se amb un títol oficial corresponent. El Govern d’Espanya va posar a l’abast dues famílies de cursos: 1) els enfocats a tenir una feina determinada, i 2) els enfocats mentre s’està treballant

Un cas especial és l’accés al món laboral dels més joves que, tot i que aplica el que s’ha dit fins ara, requereix consideracions específiques. És aconsellable que el jovent triï per treballar el que més li agradi, És fonamental per tirar endavant. Els joves han d’iniciar-se dibuixant un currículum útil per quan arribin a l’edat adulta. Cal decantar-se també per la formació contínua per tal d’estar sempre al dia

 

Recerca

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 16 de març de 2021

El Diccionari normatiu valencià defineix recerca com l’acció de buscar amb molta atenció, investigar, a fi de trobar o descobrir alguna cosa d’interès científic, històric o mèdic.

El mot recerca pot semblar altisonant, fora de les nostres realitats quotidianes, però la recerca es pot adaptar i s’adapta a qualsevol escenari o circumstància

Hi ha situacions que exigeixen disposar de resultats de recerques fonamentals per aconseguir conclusions bàsiques a fi d’aconseguir un producte plenament útil

Es fa recerca a les universitats, a centres públics i privats, a empreses i en tota mena d’organismes o entitats

La indústria és probablement un dels sectors que major necessitat té de recerca, però això no vol dir que s’hagi de dotar d’uns grans laboratoris. Pot fer recerca tota la part tècnica de l’empresa gràcies a les interaccions dels propis empleats. Les empreses poden tenir enllaços fora de les parets de les fàbriques amb tota mena de centres de recerca

Normalment, la condició principal per fer recerca és tenir ganes de treballar, de solucionar problemes i de trobar nous productes

Espanya

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 12 de març de 2021

El nostre país és més aviat ric que pobre. Això no obstant, la Renda per càpita espanyola representa només el 59% de l’alemanya o el 67% de la francesa. Per veure com és una societat rica, ens podem desplaçar a Andorra perquè la seva renda per càpita correspon a un 93% de l’alemanya.

Pot semblar contradictori, però també passa que essent més ric es pugui ser més pobre perquè hi ha moltes variables a tenir en compte. La renda per càpita espanyola és de gairebé el 50% de la dels Estats Units d’Amèrica

Treballant el nostre país una mica cada dia, podem trobar punts flacs a la nostra realitat socioeconòmica. Salut, formació, i renda són els principals objectius de tota societat. La formació es desenvulopa en diferents medis per la qual cosa cal que es trobin fórmules per millorar-les. El món del treball és també molt important perquè pot fer que a escala de país pugui emergir més riquesa